Historie_prezentaceSOKOL_Sterboholy_1500x1500_4_compressed

PAMĚTNÍ KNIHA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL” Štěrboholy

Výpis ze záznamu o vzniku Těl. jednoty „Sokol“ v Štěrboholech

Jednota naše vznikla za součinnosti bratrské Tělovýchovné jednoty „Sokol ve Strašnicích“. Pohnutky byly následující : Většina nynějších členů byla dříve členy bratrské Jednoty v Dolních Měcholupech a to již od jejího založení od r. 1918. Bratři, sestry, dorost i žactvo chodilo na počátku pravidelně do cvičení do Dolních Měcholup. Vzdálenost, neschůdnost cesty byly příčinou, že uvedení ochabli a do cvičení přestali choditi, k čemuž byly také nápomocny rozhárané poměry v jednotě Dolní Měcholupy. Konečně vystoupili všichni, až na pět bratří, tito uvažovali o tom, zda by bylo možno založiti jednotu doma ve Štěrboholech. U vědomí práce, obětí, námahy a zklamání jakož i překážek v cestu se stavících, vyčkávali vhodné chvíle, varujíce se ukvapených kroků. Tato vhodná chvíle nadešla letošního roku 1922 v létě, kdy navázáno bylo jednání s bratrskou jednotou ve Strašnicích, která byla ochotná přijati naši pod křídla svá, jako mateřská.

Dne 10.6. 1922 konali bratři ze Strašnic výlet do Koloděj a slíbili na zpáteční cestě zastaviti se u nás a s námi o věci promluviti. Stalo se.

Usneseno bylo na den 10.6.1922 svolati občanstvo do informativní schůze. Jak usneseno, vykonáno. Občané zdejší dostavili se v hojném počtu a též budoucí mateřská jednota Strašnic četně byla zastoupena. Ustavující schůze tato byla zahájena bratrem náčelníkem Virtem ze Strašnic, který vhodným slovem co zahajující řeči, vyznačil směr a cíl Sokolstva, jenž byl se zájmem vyslechnut.

Po proslovu tam přihlásilo se celkem

Bratří 35

Sester 8

Dorostenců 13

Dorostenek 4

Žáků 12

Žákyň 11

Při vykonaných volbách do správního výboru zvoleni byli :

Starostou : Werner František

Jednatelem : Stolař František

Pokladníkem : Sluníčko Antonín

Náčelníkem : Krňanský Otakar

Zapisovatelem : Mutínský Vilém

1. člen výboru : Dvořák Jan

2. člen výboru : Klindera Adolf

Více funkcionářů voleno nebylo, neb čekalo se až přihlášením členstva jednota početně vzroste. Vhodným doslovem vyznívajícím heslem „Jen dál – statně dál“ schůze skončena.

Poměry v obci

Starostou obce jest sedlák umírněný. Obecní zastupitelstvo jest ze 2/3 komunistické, takže čekati z této strany podpory hmotné je vyloučeno. T.D.T.J. jest v obci založena již před naší jednotou. Získala dosti žactva, čehož je litovati, neb mnoho z nich mohlo jistě býti v naší jednotě. Místnost jsme získali od paní A. Hiršlové, hostinské, která nám vyšla velmi vstříc. Vstupem nové sestry Barcalové, získali jsme v této dobrou sestru náčelnici, jež ihned ujala se vší vervou své funkce. Přesídlením bratra Stolaře ztratili jsme dobrého jednatele. Štěstím bylo, že bylo definitivně obsazeno místo při zdejší škole řidícím učitelem bratrem I. Kučerou, který ihned do jednoty vstoupiv, byl ve schůzi konané dne jednohlasně zvolen jednatelem, práce u svědomitě ujal. Nářadí si jednota opatřila obětavostí a ochotou členstva, neb spoléhati na sbírky nemůžeme a doprošovati se, k tomu nemáme odvahy. Nářadí zhotovujeme si sami. O začátcích zapůjčila některá nářadí mateřský jednota Strašnic. Schůze výborové konají se měsíčně.

Dne 31. ledna 1923 čítala naše jednota 48 členů z nich 11 žen, z těch cvičí 12 mužů a 8 žen. Dorostenců cvičí 10, žáků 13, dorostenky 3, žákyň 10.

V roce 1922 konalo se 6 schůzí správního výbor 1 členská schůze a 5 přednášek. Při jednotě zřízen odbor dramatický, zábavní a tamburašský. Zábavní výbor v roce 1922 tyto zábavy pořádal : 24.9. věneček na rozloučenou s bratry nastupujícímí službu vojenskou, 31.12 zábavu silvestrovskou. Dramatický odbor tři divadelní představení a t 28.10 Legionářova nevěsta, v listopadu „Bezejmenná“, 26.12. „Naši furianti“, Tamburašský odbor čítal se sbormistrem bratrem Antonínem Foukalem 11 členů a má zakoupeno 7 nástrojů.

Jednota má následující tělocvičné nářadí : Hrazdu, bradla, koně, stojany na sok, žíněnku, kužele, kladnu, vrhací koule a tyče. Arci že ještě dluhujeme nějaký obnos ale jest naděje, že v příštím roce se vše zaplatí. Že tolik nářadí v tak krátké době se pořídilo a to má největší zásluhu starosta jednoty bratrem Františkem Werner, který ve své továrně za pomocí členů dal zhotoviti některé nářadí a jeho součástky. Též zasluhují uznání ti členové, kteří na zakoupení nářadí darovali aneb bezúročně zapůjčili celkem obnos 1830 Kč. 

V červnu 1923 byla odbočka naše prohlášena samostatnou jednotou přípisem níže uvedeným .Dne 3. července 1923 ve schůzi správního výboru byly podepsány stanovy a zadány zemské politické správě.

V Praze, jež výnosem ze dne 8. srpna 1923 či.s 2A 5903 ai 1923 Č.z.sp. p. 311.665 stanovy schválila a tím zřízení samostatné jednoty povolila. Ustavující valná hromada se konala dne 13. října 1923 při níž zvolen vlastně jen potvrzen a doplněn správní výbor. Zvoleni byli:

starostou bratr františek Werner, továrník,

místostarostou bratr Václav Strnad, rolník,

náčelníkem bratr Jaroslav Sluníčko, rolník,

náčelnicí sestra Marie Balcarová,

jednatelem a vzdělavatelem bratr Ladislav Kučera, řídící učitel,

pokladníkem bratr Antonín Sluníčko, zámečník,

členy výboru bratři Otakar Krňanský, rotmistr, Václav Kuchař, kovář, Bedřich Šimon, poštovní úředník, Josef Počta, rolník a Jan Stolař, rolník.

Náhradníky zvoleni : František Balcar, cihlářský mistr, Jan Dvořák, zámečník a Růžena Foukalová, choť finančního strážmistra. Revisory účtů: František Stolař, úředník pojišťovny, František Rys, řezník a František Verner, rolník.

Do rozhodčího soudu zvolení Karel Straka, Ladislav Kučera, František Werner, továrník, Antonín Foukal a Otakar Krňanský, jejich náhradníky Werner Jaroslav, Karel Šimon a Josef Šturc.

Při valné hromadě přednesena následující zpráva:

Členů čítá jednota 54 z toho 16 členek cvičí 9 dorostenců 4 dorostenky 12 žáků a 10 žaček. Spravující výbor konal až dosud 16 schůzí, členských schůzí bylo 7 a jedna slavností valná hromada, jež se konala dne 26. srpna 1923 v den ten se též konalo první veřejné cvičení naší jednoty na nádvoří zdejšího dvora, jež ochotně a bezplatně propůjčil nájemce velkostatku bratr Leopold Klinger.

Čistý výnos činil 1098 Kč. Příznivce a dárci Největším příznivcem a podporovatelem jednoty jest starosta bratr František Werner v jehož továrně dělal bratři hrazdu, bradla, stojany na skok, k čemuž materiál za levnou cenu bratr starosta přenechal. Sestra Anna Hiršlová darovala skříň a 300 Kč. Na zakoupení koně, darovali bratři: Otakar Krňanský 50Kč, Ladislav Kučera 100Kč Jan Stolař 50Kč, Karel Straka 50 kč, Josef Křen 100Kč, Karel Neuman 50Kč, Václav Strnad 100Kč, Leopold Klinger 100Kč, Josef Šturc 50Kč, František Balcar 50Kč, Antonín Foukal 100Kč. Úhrnem 705 Kč. Bezúročně zapůjčili jednotě bratři :Karel Šimon 100Kč, František Vyskočil 200Kč, Vilém Mutínský 100Kč, Bedřich Šimon 100Kč, Jan Sluníčko 50Kč, František Rys 50Kč, Václav Kuchař 100Kč František Werner ( továrník) 200Kč, Josef Šimon 50Kč, Jan Dvořák 100Kč. Úhrnem 1050 Kč. Kůň zakoupen od firmy Bubeníček v Žižkově za 2400 Kč. Bratr František Vyskočil daroval jednotě „Sokola“ z hliníku. 
V době od 5. listopadu 1923 do 16. listopadu 1923 docházel do jednoty župní cvičitel bratr Karel Šulc.

Tamburašský sbor:
Zásluhou bratra Antonína Foukala byl při jednotě založen sbor tamburašů, který se za jeho vedení dobře vycvičil.

Dramatický odbor:
Dramatický odbor sehrál v roce 1923 tyto divadelní hry: Vojnarka, Láska si nedá poroučet, Zloděj, Její pastorkyně a odvedl do pokladny celkem 835 Kč.

Werner